LEGEND HILL GOLF COURSE

Project LEGEND HILL GOLF COURSE
Address Thi công hệ thống cấp thoát nước và nhà khách.
Role Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.