uPVC Solvent Cement Joint Pipe

1. ÁP SUẤT DANH NGHĨA PN DỰA TRÊN HỆ SỐ THIẾT KẾ C = 2,5

 

2. ÁP SUẤT DANH NGHĨA PN DỰA TRÊN HỆ SỐ THIẾT KẾ C = 2,0