HDPE Socket

Măng Sông dùng để nối thẳng (kiểu nối chặt) ống nhựa xoắn HDPE, cỡ ống từ Ø32/25 đến Ø320/250.

Kích thước của Măng Sông: MS-25, MS-30, MS-40, MS-50, MS-65, MS-80, MS-100, MS-125, MS-150, MS-200, MS-250.