KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH

Dự án KHU CÔNG NGHIỆP YÊN BÌNH
Địa chỉ Đồng Tiến - Phổ Yên, Thái Nguyên.
Hạng mục Thi công hệ thống và cung cấp sản phẩm cấp thoát nước.